סקר מדידות ונכסים בשוהם

19/09/2016

באפריל 2015 פסק בית המשפט העליון כי על כל הרשויות המקומיות לעבור לחיוב ארנונה על פי שיטה מדוייקת לקביעת שטח (כולל חלקי מ"ר, בדיוק של שתי ספרות אחרי הנקודה). גבייה לפי שיטה זו מחייבת לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה, וכל גבייה אחרת, משנת 2018, תהיה בלתי חוקית.

כנובע מכך, נערכת מועצת שוהם לביצוע סקר ומדידות לתיעוד ומיפוי כל בתי המגורים בתחום שיפוטה של המועצה. הסקר יבדוק את השימוש הנעשה בפועל בנכס ואת שטחו לצורך חיוב בארנונה, במידת הדיוק שעליה הורה בית המשפט העליון.
הסקר יוצא לדרך בימים אלה, והוא יבוצע באופן הדרגתי בכל רחבי היישוב, עד לאמצע שנת 2017, ויימדדו במסגרתו כלל בתי המגורים, מלבד אלה שנמדדו ב-X  החודשים האחרונים וקיים לגביהם נתון שטח עדכני במידת הדיוק הנדרשת.
את המדידות תבצע עבור המועצה חברת "קלימי – אורן בע"מ", אשר זכתה במכרז. החברה מתמחה בביצוע סקרי תיעוד,

מיפוי ומדידות נכסים. החברה מתוגמלת בגין עבודתה על בסיס מדידה ולא על בסיס הצלחה (תוספת מטראז').

המועצה, באמצעות חברת המדידות, תודיע מראש לכל מחזיק/בעלים של נכס על הכוונה לבצע המדידה והבדיקה בנכסו. נציג החברה שיגיע לנכס יישא תעודה המעידה על היותו מודד מטעם המועצה (ניתן לבקש לראות תעודה זו מהמודד).
שיתוף הפעולה של התושבים עם המודדים הנו חובה על פי חוק, אך חשוב גם לכל אחד מן התושבים, שכן מדידה בתוך הבית תאפשר למועצה לבצע הפחתות בגין שטחים שונים מכלל השטח המחויב בארנונה, דוגמת הפחתת 10 מ"ר משטח ממ"ד, עד מחצית משטח מרתף ועליית גג שאינם משמשים למגורים או לעסק, חלל מדרגות, פטיו ועוד. חוסר שיתוף פעולה עם המודדים יגרום לחיוב הנכס בשומה על פי הערכה חיצונית בלבד

שומת ארנונה עדכנית הכוללת את תשריט המדידה המפורט תישלח לתושבים לאחר הליך בקרה פנימי במועצה, שבסיומו יוטמע השטח המעודכן במערכת הגבייה העירונית ותופק השומה. החיוב יעודכן ככלל בתוקף מחלוף 90 יום ממועד הפקת השומה ביחס לכל תושב, אולם במקרים של אי תיאום/סרוב למדידה, יעודכן החיוב בתוקף ממועד עריכת השומה. במקרים חריגים ומיוחדים בלבד, ובכפוף לשימוע מקדים לתושב אם מדובר בהגדלת חיוב, עשויה המועצה לשקול אם יש מקום לתיקון החיוב לתקופה קודמת.

לתושב עומדת האפשרות, לפי חוק, להשיג בכתב בפני מנהל הארנונה של המועצה (גזבר המועצה) על השומה שתישלח אליו כאמור – תוך 90 ימים מקבלתה. במהלך תקופה זו יוכל התושב לברר פרטים נוספים ולהעלות טענות לגבי אופן ביצוע המדידה וחישוב השטח, מול מחלקת הגבייה ומול נציגי חברת המדידות, ובירור ראשוני כזה עשוי לייתר את הגשת ההשגה. ימי ושעות קבלה של נציגי חברת המדידות יפורסמו בהמשך.
מומלץ לנצל אפשרות זו של בירור ראשוני טרם הגשת השגה, משום שביצוע מדידה חוזרת בעקבות השגה ייעשה ככלל על חשבון התושב, אלא אם כן העלתה המדידה החוזרת כי התושב צדק בטענתו בדבר טעות במדידה.
אנו מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה.

עבור לתוכן העמוד