קול קורא ליצירה אמנותית בגן הוואדי

 

מועצה מקומית שוהם והחברה העירונית חמש, מזמינות  אמנים תושבי שוהם ושאינם תושביה מתחומי הפיסול השונים, לקחת חלק במיזם יישובי במסגרת שנת האמנות, במסגרתו יוצבו 5 עבודות בגן הוואדי.

גן הוואדי ממוקם במרכז היישוב, סמוך למועצה המקומית שוהם מרחוב האודם עד רח' תרשיש ומשמש את תושבי היישוב לצורכי פנאי, נופש ופעילות חברתית .בגן, מדשאות, מתקני שעשועים וגן ארכיאולוגי .
הצעות לפסלים, יש להגיש בהתאם לקריטריונים הר"מ:

 

"קונספט"  - "יצירה בטבע"  יצירה חופשית של אמנות המשתלבת בגן , בתחומי הפיסול ,שיעמוד בקריטריונים שקבעה וועדה מקצועית, שהרכבה נקבעה המועצה (להלן- "הוועדה") .  הוועדה תיתן דגש מיוחד לקריטריונים של  : ייחודיות המותאמת לסביבה , ועמידות.

"אסטתיקה" וייחודיות – יינתן דגש ליצירות להן אמירה ייחודית בתחום שילוב האמנות בטבע .

"עמידות" - המיצגים יהיו מחומרים שונים העמידים לתנאי הסביבה החיצוניים ולמזג האויר, ועומדים בהלימה לתקני הבטיחות בהתאם לדין.

"הגשה" - סקיצה צבעונית  בקנ"מ 1:100 ותרשים הקונסטרוקציה המבוקשת להעמדת המיצג
"סיור מוקדם במקום"-,סיור מוקדם במקום הינו חובה, הסיור ייעשה בתאום עם גב' תמי ויזנפלד טלפון ,039723057 ,
tami@shoham.muni.il .

באתר העמדת המייצג, מועצה מקומית שוהם תספק: חיבורי חשמל לצורכי עבודות ההקמה של המייצגים ולהארת המיצג , נקודת מים , שירותי ניקיון, תאום מנוף ליום העמדת המיצגים (בהתאם לתנאים בשטח, ולמיקום הצבת הפסלים) .

בסיום העמדת המיצגים, יותקן שלט אחיד לכלל המיצגים הנושא את : שם היצירה, שם האמן, תאריך וטקסט קצר המאפיין את המיצג במידה ויידרש.

ביסוס המיצגים לפי מפרט טכני קונסטרוקטיבי, ילווה ע"י מהנדס המועצה וקונסטרוקטור מטעם המועצה. הביסוס הינו באחריות המועצה.

תהליך בחירת היצירות ,ייעשה באמצעות הוועדה. הבחירה תעשה בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש ע"י הוועדה ומותאמים לקול קורא זה.

תשלום – המועצה המקומית שוהם, תעביר תשלום בסך 15,000 ₪ , לכל אמן שייבחר ע"י הוועדה ויקבל על כך הודעה בכתב. הסכום, לא כולל מע"מ יועבר לכל אמן בנפרד ועבור מיצג אחד בלבד. התשלום ייעשה בסיום העמדת המיצג במתחם שהוגדר ע"י הוועדה, ובכפוף לכלל האישורים שהוגדרו והתבקשו לעיל ע"י המועצה והוועדה.

מובהר בזאת כי, הוועדה והמועצה רשאיות להוסיף תנאים נוספים ככל שיידרשו בהתאם לראות עיניהן (בין שהן כתובות במסמך זה ובין שאינן כתובות). לאמן לא תהיינה כל תלונות או תביעות בקשר לתנאים ולדרישות המועצה והוועדה..
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המיזם ו/או להגדיל או להקטין את מס' העבודות שיוצגו בכל עת וללא צורך בנימוק בכתב, לאמן לא תהייה כל תביעה או תלונה כנגד הוועדה או המועצה.

דגשים:
• המיצגים יוצבו שבוע קודם אירוע הפתיחה. .מועד להשקת המיצגים ייקבע בהתאם ללוח זמנים זה ובהודעה מוקדמת שתשלח. היצירות יוצבו ברחבי הגן במתחמים שיוגדרו מראש ע"י הוועדה ובשיתוף האמנים.


ביטוח:
• הובהר לאומנים כי בעת פעילותם בשטחים הציבוריים של המועצה לצורך בניית המייצג, הם  נחשבים כצד שלישי. במקרה והם יפגעו תוך כדי ועקב פעילותם זו – הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי של המועצה מכסה את אחריותה החוקית של המועצה כלפיהם.

• המועצה אינה אחראית בגין כל נזק שיארע לפסלים בין במהלך עבודת הפיסול ובין אם לאחר השלמתם, ואף אינה מבטחת את הפסלים.

• המיצגים יישארו בבעלות המועצה המקומית שוהם וזו תהא רשאית להעבירם לצד ג'  בכל דרך שתמצא לנכון לצמיתות או לתקופות קצובות. לפיכך יידרש כל אמן לחתום על נספח המקנה למועצה מקומית שוהם , זכויות יוצרים ביצירה עצמה .

תאריך להגשת ההצעות:  28.5.17
מועד צפוי לאירוע קהילתי מסכם – יולי  2017

 

 

עבור לתוכן העמוד