מידע תכנוני והגשת בקשה להיתר

כל הוראות החוק וההנחיות המלאות הנוגעות להגשת בקשות להיתרי בניה, למתן היתר לשימוש חורג ולמתן הקלות, מפורטות בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 ובתקנות שהותקנו מכוחו, לרבות תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970 ותקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשס"ג – 2003. 

  

כל המידע המוצג במערכת זו הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין ואין להתייחס למידע זה כנוסח מחייב של החוק. 

מועצה מקומית "שהם" לא תישא בכל אחריות שהיא מכל מין וסוג, בגין הסתמכות על המידע המוצג במערכת. 

  

המידע נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי.

 

 

  נוהל רישוי בנייה
  נוהל הגשת בקשה למחסן גינה
  טופס בקשה להיתר לעבודה מצומצמת
  הנחיות להגשת ערבות לקיום תנאי ההיתר
  דוגמא לערבות בנקאית לקיום תנאי ההיתר
  הנחיות להגשת ערבות לתשלום היטל השבחה
  הנחיות מעודכנות להגשת בקשה להיתר לבריכת שחייה לשימוש פרטי
  כתב שיפוי לבריכה
  הנחיות לתקופת הבנייה
  הנחיות להכנת תוכנית
  הנחיות לכניסות חיצוניות למרתפים לבתים צמודי קרקע
  הנחיות להגשת בקשה לתוספת מרתפים בבתים משותפים
  כתב שיפוי למרתפים בבית משותף
  טופס הצהרת מהנדס וחישובים סטטיים
  דוגמה להודעת מינהל לפי תקנה 2ג1
  נוסח התחייבות לשמוש במרתף לשטחי שרות בלבד
  טופס בקשה לקבלת מידע תכנוני
  תהליך אישורים לקבלת טופס 4
  הנחיות לקבלת תעודת גמר (טופס 5)
  טופס הצהרה על כמות פסולת בניין
  טופס בקשה לדף מידע
  בנייה ירוקה
  קובץ הנחיות לבנייה ירוקה
  הודעה חשובה: שינויים בטיפול בבקשות לפטור מפיקוד העורף
עבור לתוכן העמוד