קריטריונים להצבת חניות נכים

מעודכן לתאריך: 1/11/2015

להלן הקריטריונים להגשת בקשה לחניית נכים שמורה: 

 

כללי
מטרת הנוהל לקבוע הליך אחיד ושקוף להקצאת חנייה שמורה לנכה ליד מקום המגורים.

 

אחריות
ועדת תחבורה תנועה ותמרור של המועצה היא הגוף המאשר הקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום מגוריו.

תנאי סף


• ההקצאה מותנית במצאי החניה באזור מגוריו של הנכה.
• ההקצאה מותנית בחתימת המבקש על ההצהרה המופיעה בגוף טופס הבקשה.

 

תוקף ההקצאה
הקצאה שתאושר תהיה תקפה למשך 5 שנים מיום הנפקתה.

 

חידוש ההקצאה
כדי לחדש הקצאה קיימת, על המבקש להגיש בקשה חדשה בכתב ע"ג טופס בצירוף המסמכים הנדרשים.

 

תבחינים
להלן התבחינים הנדרשים לשם הגשת הבקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום המגורים:
• הנכה הוא בעל תו נכה על שמו.
• לנכה מוגבלות מוכחת בניידות בגיבוי מסמך מטעם ועדה רפואית ממשלתית או המוסד לביטוח לאומי.
• לנכה הנוהג ברכב בעצמו נכות גפיים תחתונות מ-60% ומעלה.
• לנכה אשר נוהגים ברכב עבורו נכות גפיים תחתונות מ-70% ומעלה.
• ברשות הנכה אין חניה פרטית.
• במקרה והרכב אינו בבעלות המבקש – על הרכב לשמש את הנכה באופן אישי ובדרך קבע.
• אם ברשות הנכה חניה פרטית אך, אינה מאפשרת שימוש ראוי לצורכי הנכה.

 

הגשת בקשה
על הנכה לפנות לאגף הנדסה – ועדת תחבורה תנועה ותמרור (טלפון
03-9723060, פקס 03-9723069), ולהגיש בקשה בכתב ע"ג טופס רשמי של מועצת שהם בצירוף כל המסמכים המפורטים להלן:  

1. צילום תו נכה בתוקף מטעם משרד התחבורה
2. אישור רפואי מטעם ועדה רפואית ממשלתית או מהמוסד לביטוח לאומי המעיד על דרגת הנכות וסוגה
3. צילום רישיון הרכב
4. צילום רישיון הנהיגה (אם הנכה נוהג בעצמו)
5. צילום תעודת זהות וספח
6. צילום חוזה שכירות (אם הנכה אינו תושב שהם)

 

  בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום המגורים
עבור לתוכן העמוד